Algemene voorwaarden

.

Algemene Voorwaarden betreffende de Luisterkind-afstemmingen

1: voorwaarden toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Luisterspriet en haar klanten voor het maken van Luisterkind-afstemmingen.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Luisterspriet deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.

2: overeenkomsten
2.1 Er is sprake van een overeenkomst wanneer de klant aan Luisterspriet een aanvraag heeft gedaan, de gevraagde gegevens heeft geleverd en heeft betaald voor het maken van een Luisterkind afstemming en Luisterspriet deze opdracht heeft bevestigd.
2.2 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Luisterspriet een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Luisterspriet op. De klant kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.

3: rechten en plichten
3.1 Bij elke overeenkomst tussen Luisterspriet en haar klant verplicht Luisterspriet zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de klant van Luisterspriet kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.
3.2 Met elke overeenkomst tussen Luisterspriet en haar klant accepteert Luisterspriet een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Luisterspriet zich tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.
3.3 Als Luisterspriet voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de klant, is Luisterspriet van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de klant nalaat om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.

4: annulering of opzegging van overeenkomsten
4.1 Annulering of opzegging van een overeenkomst met Luisterspriet kan alleen schriftelijk, waaronder e-mail plaatsvinden.
4.2 Annulering of opzegging is kosteloos mogelijk tot 24 uur nadat Luisterspriet de aanvraag voor een Luisterkind afstemming heeft bevestigd.
4.3 Bij annulering of opzegging na deze 24 uur vindt geen restitutie plaats.

5: overmacht
5.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan Luisterspriet worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
5.2 Indien Luisterspriet gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van haar verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst schriftelijk, waaronder e-mail en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
5.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor Luisterspriet tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen bijvoorbeeld, maar niet allesomvattend: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

6: tarief & betalingsvoorwaarden
6.1 Het tarief van Luisterspriet bestaat uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst. Deze staan op de website.
6.2 Alle door Luisterspriet opgegeven prijzen zijn inclusief BTW.
6.3 Betalingen moeten vooraf verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7: aansprakelijkheid
7.1 Luisterspriet is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Luisterspriet.
7.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Luisterspriet geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die klanten claimen te hebben opgelopen als gevolg van een door Luisterspriet gemaakte Luisterkind afstemming valt onder deze clausule.
7.3 Wanneer Luisterspriet is gehouden aan vergoeding van door de klant geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.
7.4 De totale vergoeding van Luisterspriet aan haar klant kan nooit meer bedragen dan € 75,- per afstemming.

8: geheimhouding van vertrouwelijke informatie
8.1 Luisterspriet is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.2 Als Luisterspriet op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Luisterspriet zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Luisterspriet niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling van de wederpartij.

9: persoonsgegevens
9.1 Tenzij de klant nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de klant Luisterspriet bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van klanten in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Luisterspriet beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.
9.2 Luisterspriet bewaart naam, telefoonnummer en email gegevens gedurende 7 jaar ivm wetgeving rondom belastingzaken zodat ze kan aantonen bij controle welke debiteuren/crediteuren Luisterspriet heeft. De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het maken van een Luisterkindafstemming worden maximaal een half jaar bewaard. Daarna zullen deze verwijderd worden.
De foto’s en gegevens die zijn verstrekt door de cliënt ivm een Luisterkindafstemming worden maximaal 3 maanden na verzending van de luisterkind-afstemming verwijderd. De Luisterkindafstemming zelf wordt maximaal 6 maanden bewaard en vervolgens verwijderd.
De gegevens zijn opgeslagen op een externe harde schijf. Luisterspriet werkt op een Windows 10 laptop.
Mocht u eerder dan de genoemde data uw gegevens verwijderd willen hebben uit mijn database ontvang ik daar graag een bericht van door middel van een mailtje.

.

Algemene Voorwaarden betreffende de opleiding tot Luisterkindwerker

1. De term ‘Luisterspriet’, ‘Mireille van Moerkerk’, ‘wij’ of ‘we’ verwijst naar de eigenaar van deze website: https://www.luisterspriet.nl

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Luisterspriet aangeboden opleidingen, workshops, cursussen of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.

3. Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per opleiding altijd naar inzicht en beoordeling van Mireille van Moerkerk. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.

4. De aanmelding als deelnemer vindt plaats door middel van e-mail contact en is pas definitief zodra deze door Luisterspriet definitief is bevonden nadat de deelnemer via de mail de inschrijving heeft bevestigd en akkoord is gegaan met de kosten, algemene voorwaarden en de Privacyverklaring.

5. Deelnemer heeft na akkoord gegeven te hebben veertien dagen bedenktijd en kan binnen dit termijn zijn aanmelding van deelname opzeggen. Mocht er al een betaling van het cursusgeld hebben plaatsgevonden, dan is Luisterspriet verplicht dit bedrag te retourneren.

6. Aanmeldingen voor door Luisterspriet aangeboden opleidingen dienen voor de geplande aanvangsdatum van die opleidingen in bezit van Luisterspriet/Mireille van Moerkerk te zijn.

7. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de opleiding schriftelijk terugtrekt binnen een maand voor aanvangsdatum van die opleiding, doch niet later dan twee weken voor die geplande aanvangsdatum (zie artikel 8), dan zal de deelnemer aan Luisterspriet/Mireille van Moerkerk het bedrag € 50,– wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.

8. Wanneer de cursist zijn aanmelding voor opleiding schriftelijk terugtrekt binnen twee weken voor de geplande aanvangsdatum van die opleiding, dan zal de deelnemer aan Luisterspriet/Mireille van Moerkerk het volledige bedrag dienen te betalen. In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van € 50,- administratiekosten van deze verplichting ontslagen worden. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de deelnemer de opleiding wil afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld aan Luisterspriet verschuldigd.

9. Het gegeven akkoord via e-mail (zie artikel 4) verplicht de cursist steeds tot betaling van de gehele overeengekomen opleidingssom. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook overigens overeenkomstig de in de artikelen 6, 7 en 8 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden en percentages.

10. De deelnemer dient de volledig verschuldigde opleidingsgelden twee weken voor aanvang van de opleidingsdag aan Luisterspriet te hebben overgemaakt op bankrekeningnummer (IBAN: NL97 RABO 0116 4456 45, ten name van A.C.J. van Moerkerk), zoals aangegeven in het mailcontact waarop de deelnemer akkoord heeft gegeven.

11. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Luisterspriet en deelnemer, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door Luisterspriet schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd.

12. Indien Luisterspriet door de wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de deelnemer, die zich voor de opleiding heeft aangemeld.

13. Wanneer Luisterspriet met de deelnemer is overeengekomen dat het bedrag van de opleiding in deelbetalingen zal plaatsvinden en de deelnemer trekt zich na de start van de opleiding terug, dan zal het volledige bedrag alsnog voldaan moeten worden.

14. Wanneer de deelnemer niet voldaan heeft aan zijn of haar financiële verplichtingen en toch op de locatie van de activiteit verschijnt, dan heeft Luisterspriet/Mireille van Moerkerk het recht om de deelnemer de toegang tot deelname te weigeren.

15. De opleidingen vinden plaats via E-Learning of op de vermeldde locatie zoals aangegeven in het mail-contact. Luisterspriet behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.

16. Toelating tot de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Luisterspriet is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.

17. Mocht, tijdens de opleiding, het collectieve belang van de groep in het geding komen, dan is Luisterspriet gerechtigd om zelfstandig te beslissen wie deze disbalans veroorzaakt en de desbetreffende persoon(en) van verdere deelname uit te sluiten. Restitutie van het lesgeld is hierbij niet aan de orde.

18. Bij in punt 17 voorkomende situatie is Luisterspriet gerechtigd om het lesmateriaal terug te vorderen.

19. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij Diana Hendriks of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen. Lesmateriaal en andere bescheiden mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs en het eigendomsrecht berusten bij Diana Hendriks.

20. Luisterspriet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Luisterspriet/Mireille van Moerkerk kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.

21. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.