Algemene voorwaarden

Artikel 1: voorwaarden toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Luisterspriet en haar klanten voor het maken van Luisterkind-afstemmingen.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Luisterspriet deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.

Artikel 2: overeenkomsten
2.1 Er is sprake van een overeenkomst wanneer de klant aan Luisterspriet een aanvraag heeft gedaan, de gevraagde gegevens heeft geleverd en heeft betaald voor het maken van een Luisterkind afstemming en Luisterspriet deze opdracht heeft bevestigd.
2.2 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Luisterspriet een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Luisterspriet op. De klant kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel 3: rechten en plichten
3.1 Bij elke overeenkomst tussen Luisterspriet en haar klant verplicht Luisterspriet zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de klant van Luisterspriet kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.
3.2 Met elke overeenkomst tussen Luisterspriet en haar klant accepteert Luisterspriet een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Luisterspriet zich tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.
3.3 Als Luisterspriet voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de klant, is Luisterspriet van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de klant nalaat om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.

Artikel 4: annulering of opzegging van overeenkomsten
4.1 Annulering of opzegging van een overeenkomst met Luisterspriet kan alleen schriftelijk, waaronder e-mail plaatsvinden.
4.2 Annulering of opzegging is kosteloos mogelijk tot 24 uur nadat Luisterspriet de aanvraag voor een Luisterkind afstemming heeft bevestigd.
4.3 Bij annulering of opzegging na deze 24 uur vindt geen restitutie plaats.

Artikel 5: overmacht
5.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan Luisterspriet worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
5.2 Indien Luisterspriet gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van haar verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst schriftelijk, waaronder e-mail en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
5.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor Luisterspriet tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen bijvoorbeeld, maar niet allesomvattend: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

Artikel 6: tarief & betalingsvoorwaarden
6.1 Het tarief van Luisterspriet bestaat uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst. Deze staan op de website.
6.2 Alle door Luisterspriet opgegeven prijzen zijn inclusief BTW.
6.3 Betalingen moeten vooraf verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7: aansprakelijkheid
7.1 Luisterspriet is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Luisterspriet.
7.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Luisterspriet geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die klanten claimen te hebben opgelopen als gevolg van een door Luisterspriet gemaakte Luisterkind afstemming valt onder deze clausule.
7.3 Wanneer Luisterspriet is gehouden aan vergoeding van door de klant geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.
7.4 De totale vergoeding van Luisterspriet aan haar klant kan nooit meer bedragen dan € 75,- per afstemming.

Artikel 8: geheimhouding van vertrouwelijke informatie
8.1 Luisterspriet is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.2 Als Luisterspriet op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Luisterspriet zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Luisterspriet niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling van de wederpartij.

Artikel 9: persoonsgegevens
9.1 Tenzij de klant nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de klant Luisterspriet bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van klanten in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Luisterspriet beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.
9.2 Luisterspriet bewaart naam, telefoonnummer en email gegevens gedurende 5 jaar ivm wetgeving rondom belastingzaken zodat ze kan aantonen bij controle welke debiteuren/crediteuren Luisterspriet heeft. De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het maken van een Luisterkindafstemming worden maximaal een half jaar bewaard. Daarna zullen deze verwijderd worden.
De foto’s en gegevens die zijn verstrekt door de cliënt ivm een Luisterkindafstemming worden maximaal 3 maanden na verzending van de luisterkind-afstemming verwijderd. De Luisterkindafstemming zelf wordt maximaal 6 maanden bewaard en vervolgens verwijderd.
De gegevens zijn opgeslagen op een externe harde schijf. Luisterspriet werkt op een Windows 10 laptop.
Mocht u eerder dan de genoemde data uw gegevens verwijderd willen hebben uit mijn database ontvang ik daar graag een bericht van door middel van een mailtje.